Witamy na stronie Turnieju Drużyn Puszczańskich "Mazowsze 2007". Gospodarzem tegorocznego turnieju jest Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchowych. Szczep powstał w styczniu 2007 roku w wyniku wyłonienia dwóch drużyn i dwóch gromad z 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 16 WDH zdobyła dwukrotnie tytuł "Drużyny Rzeczypospolitej" (2004 i 2005) i otrzymała od Naczelnika Harcerzy zadanie zorganizowania turnieju w roku 2007.

REGULAMIN TURNIEJU DRUŻYN PUSZCZAŃSKICH

MAZOWSZE 2007
Warszawa-Puszcza Bolimowska, 14-16 września 2007 roku

Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady organizacji i przeprowadzenia Turnieju Drużyn Puszczańskich Mazowsze 2007.

1.Uczestnicy
W Turnieju Drużyn Puszczańskich (dalej "Turniej") biorą udział drużyny, którym w roku 2007 przyznano kategorię "Drużyny Puszczańskiej" oraz które wykonały zadania przydzielone przez Naczelnika Harcerzy w formie "wici". Na dzień 1 lipca 2007 roku Drużynami Puszczańskimi, zgłoszonymi do udziału w Turnieju, są drużyny wymienione w spisie załączonym do Regulaminu.

2.Drużyny Turniejowe
W Turnieju biorą udział drużyny w składach, w jakich uczestniczyły w obozach letnich w lipcu lub sierpniu 2007, przy czym:
(1) uczestnicząca w Turnieju drużyna (dalej "Drużyna Turniejowa") składa się z trzech lub czterech zastępów (w składach obozowych);
(2) Drużyną Turniejową dowodzi drużynowy w stopniu podharcmistrza (lub przewodnika z rozpoczętą próbą na stopień podharcmistrza), wspomagany przez jednego lub dwóch przybocznych (co najmniej jeden przyboczny powinien znać się na sprawach kwatermistrzowskich);
(3) Drużyna Turniejowa liczy łącznie (z drużynowym i przybocznymi) nie mniej niż 22 osoby i nie więcej niż 30 osób;
(4) Drużyna Turniejowa powinna mieć ze sobą proporzec drużyny lub totem drużyny;
(5) Drużynie Turniejowej może towarzyszyć instruktor szczepu, hufca lub chorągwi, który nie wchodzi w skład Drużyny Turniejowej i nie bierze udziału w rywalizacji.

3.Zastępy
3.1 Zastępy każdej Drużyny Turniejowej powinny:
(1) liczyć nie mniej niż czterech członków (wraz z zastępowym);
(2) stawić się na Turnieju w składach obozowych (z tolerancją jednej osoby, tzn., że w składzie każdego zastępu biorącego udział w Turnieju może znajdować się jeden harcerz, który działał w zastępie, ale nie pojechał na obóz; jeśli takich osób w zastępie będzie więcej - nie wezmą udziału w Turnieju);
(3) stawić się na Turnieju w pełnym umundurowaniu letnim, z proporczykami lub totemami zastępów;
(4) być dowodzone przez zastępowych obozowych.

3.2 W Turnieju nie mogą wziąć udziału zastępy "składankowe", czyli takie, których członkowie na obozie byli co najmniej w dwóch różnych zastępach (z tolerancją jednej osoby, tzn., że za zastęp "składankowy" nie będzie uważany zastęp, którego skład różni się od składu obozowego o jedną osobę). Zastępy "składankowe" nie będą dopuszczone do rywalizacji w całości lub w odpowiedniej części, z uwzględnieniem kryterium zawartego w pkt 3.1 (a) powyżej. Jeśli poprzez niedopuszczenie zastępu "składankowego" skład Drużyny Turniejowej zmniejszy się poniżej dolnego limitu określonego w pkt. 2(3) Regulaminu, Drużyna Turniejowa zostanie zdyskwalifikowana.

3.3 Drużyny Turniejowe, poza apelami, ogniskami i wskazanymi przez organizatorów punktami programu, działają zastępami. Drużynowi ani przyboczni nie mogą wykonywać żadnych prac ani zadań za zastępy.

4.Punktacja
4.1 Punktacją objęte zostaną następujące elementy:
(1) spełnienie wymogów Regulaminu, w szczególności w zakresie liczebności i składów Drużyn Turniejowych i zastępów, a także prezencji (umundurowanie, proporczyki lub totemy zastępów, proporce lub totemy Drużyn Turniejowych);
(2) wykonanie i prezentacja zadań przed-turniejowych;
(3) punktualność;
(4) dyscyplina;
(5) atmosfera;
(6) czystość i porządek;
(7) stosunek do rywali;
(8) przygotowanie posiłków;
(9) organizacja biwaku turniejowego, w tym zdobnictwo biwakowe;
(10) wyniki gier, zadań, pokazów i zawodów w trakcie Turnieju.

4.2 Punktacja będzie prowadzona przez organizatorów Turnieju na kartach punktacji; możliwość wglądu drużynowych do punktacji (tylko własnych Drużyn Turniejowych) zostanie uzależniona od wykonania pewnych prostych zadań.

4.3 Punktacja prowadzona będzie w skali od 1 do 7 (uwaga! ten punkt może ulec zmianie, o czym drużynowi zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem Turnieju).

5.Wyposażenie i wymogi formalne
5.1 Drużyna biorąca udział w Turnieju musi dysponować wyposażeniem, jakiego używa na swoich biwakach (namioty, sprzęt pionierski, kuchenny, inny). Ponadto każda drużyna powinna mieć ze sobą aparat cyfrowy i plan Warszawy.

5.2 Każdy zastęp powinien mieć namiot przeznaczony wyłącznie dla siebie. Drużynowy i przyboczni powinni mieć co najmniej jeden namiot przeznaczony wyłącznie dla siebie.

5.3 Każdy zastęp powinien być wyposażony co najmniej w:

(1) pudełko zapałek;
(2) około 5 metrów linki bieliźniarki;
(3) dwie latarki.

5.4 Co najmniej jeden zastęp w każdej Drużynie Turniejowej powinien być przygotowany do zawodów sportowych (gry zespołowe).

5.5 Każdy harcerz powinien dysponować śpiworem lub kocami oraz ubraniem zapewniającym odpowiedni w danych warunkach komfort termiczny i ochronę przed wilgocią.

5.6 Każdy harcerz powinien dysponować wyposażeniem osobistym, w skład którego wchodzą m.in.:

(1) przybory toaletowe;
(2) przybory do jedzenia;
(3) przybory do szycia;
(4) przybory do pisania;
(5) nóż;
(6) plecak.

5.7 Drużynowy zobowiązany jest:

(1) ubezpieczyć uczestników Turnieju ze swojej Drużyny Turniejowej i przedstawić polisę organizatorowi Turnieju;
(2) wnieść opłatę w kwocie po 10 złotych od każdego uczestnika ze swojej Drużyny Turniejowej (w tym od siebie i przybocznych) na ręce organizatora Turnieju;
(3) zapewnić transport swojej Drużyny Turniejowej do Warszawy 14 września 2007 (przyjazd w godzinach 17:00-18:00) oraz do swojego miasta po zakończeniu Turnieju 16 września 2007 roku (godziny popołudniowe, przy czym w razie zakończenia Turnieju poza Warszawą organizatorzy mogą zapewnić transport do Warszawy).

5.8 W trakcie Turnieju Drużynowi odpowiadają za czystość i porządek na biwakach swoich Drużyn Turniejowych.

6.Rejestracja i kontakt
6.1 Drużynowy lub przyboczny Drużyny Turniejowej ma obowiązek zarejestrowania udziału swojej Drużyny Turniejowej w Turnieju. Rejestracji dokonuje się wysyłając w dniach 25-31 sierpnia 2007 roku e-maila do komendanta Turnieju. W e-mailu należy podać:

(1) imię i nazwisko, stopnie (także otwarte próby) oraz dane teleadresowe drużynowego i przybocznych;
(2) nazwę i numer drużyny;
(3) nazwy zastępów, które wezmą udział w Turnieju i nazwiska harcerzy z tych zastępów.

Zgłoszenie wysłane po 31 sierpnia 2007 roku albo zgłoszenie niekompletne nie zostanie przyjęte, nawet mimo wykonania zadań przed-turniejowych. W odpowiedzi drużynowy lub przyboczny otrzyma instrukcję wykorzystania pewnych informacji, jakie będą pojawiać się na stronie internetowej Turnieju.

6.2 Kontakt z organizatorami możliwy będzie e-mailowo (LNajbauer@hhlaw.com) oraz telefonicznie pod numerem 0-501-555-105.

6.3 Komunikaty organizacyjne (godzina i miejsce zbiórki rozpoczynającej Turniej oraz inne sprawy porządkowe) będą podawane na stronie internetowej Turnieju, która zostanie uruchomiona 1 września 2007 roku i będzie działać aż do podsumowania wyników Turnieju.


7.Ogólne zasady rywalizacji
7.1 W trakcie Turnieju obowiązują zasady wynikające z Prawa Harcerskiego, tj. przede wszystkim braterstwo, życzliwość, rycerskość, uczciwość, ofiarność i pogoda ducha.

7.2 Przewiduje się dyskwalifikację Drużyny Turniejowej, która rażąco sprzeniewierzy się zasadom braterstwa, uczciwości i rycerskości, przy czym decyzja co do dyskwalifikacji zostanie poprzedzona zbadaniem sprawy w stopniu, w jakim będzie to możliwe i rozmową z drużynowym. Decyzję w przedmiocie dyskwalifikacji podejmują wspólnie komendant Turnieju, przedstawiciel Naczelnika Harcerzy oraz przedstawiciel Głównej Kwatery Harcerzy; w razie nieobecności przedstawiciela Naczelnika Harcerzy lub przedstawiciel Głównej Kwatery Harcerzy - decyzję podejmie komendant Turnieju wspólnie z obecnym przedstawicielem Naczelnika Harcerzy lub przedstawiciel Głównej Kwatery Harcerzy, a w razie nieobecności obu przedstawicieli - samodzielnie komendant Turnieju. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna, a jej treść i uzasadnienie zostaną przekazane właściwemu komendantowi chorągwi oraz Naczelnikowi Harcerzy na piśmie po zakończeniu Turnieju.


8.Postanowienia końcowe
8.1 Wszelkie pytania i wątpliwości w trakcie Turnieju drużynowi zgłaszają komendantowi Turnieju lub szefowi sztabu Turnieju. Wszelkie spory i nieporozumienia powinny być rozstrzygane przez komendanta Turnieju w obecności i po wysłuchaniu drużynowych, których dotyczą.

8.2 Podsumowania poszczególnych części Turnieju odbywają się w obecności wszystkich drużynowych. Punktacja będzie udostępniana drużynowemu tylko w odniesieniu do jego Drużyny Turniejowej i jedynie po wykonaniu prostego zadania.